Thursday, August 19, 2010

Expert Choice Manual Guide Exampel Simple 2000 11

گام نهایی ایجاد نمایش گرافیکی داده ها چهار نمودار در برنامه 

Open Four Graphs

از منوی ایجاد داده های گرافیکی شما می توانید گزینه 4 چهارنمودار در یک صفحه راانتخاب و برتری هریک از انتخاب ها را نسبت به سه مورد مانند سوخت , تعمیرات ، خرید اولیه و .. در کنار نتیجه نهایی وزن دهی شده به بهترین انتخاب که در سطر اول قرار دارد ببینید . این نتیجه نهایی نرم افزار و انتخاب نهایی می باشد . شما دراین نمودار ها می توانید با توجه به نمودار های هر مزیت انتخاب دیگری داشته باشید بستگی به تجزیه و تحلیل پایانی خود دارد.   

No comments:

Post a Comment