Thursday, August 19, 2010

Expert Choice Manual Guide Exampel Simple Step 9

Expert Choice 2000  گام نهم ایجاد نمایش گرافیکی داده ها 


برای ایجاد نمودارهای گرافیکی جهت نمایش کا داده ها در یک صفحه و ایجاد ارتباط بهتر از منوی زیر اقدام میشود؛ Sensitivity Analysis
• شما میتوانید انواع نمودارهای مورد نظر را از این برنامه استخراج و با توجه به آن تصمیم گیری نمایید .
• این برنامه ابزاری را جهت نمایش چهار نمودار در کنار هم را در منوی Sensitivity Analysis منظور کرده است که شما می توانید کل آنها را در یک صفحه مقایسه کنید
.


No comments:

Post a Comment