Monday, November 29, 2010

JMP Statistical Discovery v8 & 7 for SAS 9


JMP v8 & 7 for SAS ابزاری برای نمایش بهتر داده های آماری ودرک و نتایج بهتر
توجه:این محصول از همین وبلاگ خرید مستقیم و از طریق فروشگاه کاسپین 1 سیستم خرید پستی قابل تهیه است .با مدیریت وبلاگ -تماس با مدیریت وبلاگ- مکاتبه نمایید.ء

در همه نرم افزار های آماری داده های آماری ، نمونه ها و..بسیار زیاد هستند . به طوری که انبوهی از اطلاعات برای تجزیه و تحلیل وجود دارد که ابتدا باید آنها را صحیح و غلط پرت جدا نمود سپس دسته بندی نمود و به روشی تجزیه تحلیل نمود. عملیات های ساده ای چون معدل و میانگین ، واریانس ، تجمع و انباشتگی ، شدت و ضریب زاویه تغییرات ...همگی وابسته به شناخت و درک این آمار ها و داده های عددی می باشند. و بدون گذراندن از صافی و غربال مناسب نمی توان به درستی یافته ها اطمینان داشت. فرض کنید در نمودار پراکندگی چند منطقه دارای انباشتگی باشند؟ یا نقاط تجمع بر روی هم یکی شوند؟ می بینید که حتی دست یافتن به یک نتیجه درست از یک نمودار پراکندگی و یافتن منطقه تجمع بسیار مشکل می گردد. ابزار JMP v8 & 7 for SAS ابزاری برای نمایش و قابل تفکیک نمودن نتایج حاصل و پنهان در داده های آماری می باشد. این نرم افزار به سهولت بر نرم افزار آماری SAS , و اکسل و اکسس قابل استفاده می باشد . با استفاده اززبان برنامه نویسی SQLتهیه شده و می توان و خواص انتقال و استفاده از داده ها در مایکروسافت Microsoft Query در آنها استفاده نمود. شکل زیر نشان دهنده چگونگی نمایش و نشان دادن داده ها در شکلی صحیح تر از نمودار های پراکندگی را نمایش می دهد و در تحقیقات علمی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی بسیار استفاده میگردد .
کاربردهای نرم افزار و این ابزار:
اکتشاف بهتر در داده های آماری، تجزیه و تحلیل پایدار و صحیح تر، پیش بینی و بررسی بهتر، رگرسیون دقیقتر، طراحی آزمایشات و آزمون و خطا به روش مناسب، تصاویر و گرافیک بهتر از داده های عددی ..از مشخصه های نسخه 8 نسبت به نسخه 7 منو، گرافیک ، نواشتار بهتر و بهسازی شده، آنالیز ،نمایش ، انتگرال و جمع بندی سری ها بهتر، راهنما و کمک نرم افزار، انتخاب و منطبق نمودن بهتر توزیع عای آماری و احتمالی و
..


مثلا:این ابزار در اقتصاد و صنعت و هرچه برای پیش بینی و مدیرت نیاز دارید بسیار سودمند و کاربردی است . به عنوان مثال فرض کنید شما قصد ایجاد یک تعمییرگاه سیار در دریا ، کشتی امداد و نجات داشته باشید. یک باید در نقاط پر حادثه بیشتر حضور داشته باشید. باید در نقاط پر رفت و آمد حضور داشته باشید . باید در نقاطی که درآمد و ارزش بیشتر دارد حضور داشته باشید . حال آمار حوادث و رفت و آمد کشتی ها را دریافت میکنید و در یک نمایش نمودار پراکندگی نمایش می دهید. سوال اول ایا نقاط پر تراکم امکان دارد پر رفت و آمد باشد ولی حادثه نداشته باشند؟ یا بلعکس؟ متخصصین آمار و ذهن بالا به روش هایی این آمارها را بررسی و نتایج مطلوب را بدست می آورند ولی این مورد بستگی به ذهن بالاو تجسم هندسی و عددی ریاضی شخص محقق دارد...حال فرض کنید بیشتر این رفت و آمد ها در نقاط تراکم کشتی های ماهیگیری و کم ارزش باشند؟!؟! این نرم افزار به شما امکان بررسی لایه لایه ، حذف لایه ها و اعمال ضرایب و استفاده از رنگ ها برای بررسی و رسیدن به یک تصویر و نمایش مفهومی بهتر را می نماید. حتی برای بهترین ها در این رشته نوعی کمک و جلوگیری از خطا می باشد و به همین جهت این نرم افزار و ابزار کوچگ بسیار پر اهمیت شده است. نمایش عکس ها و دانلود فایل های زیر نشان دهنده خواهد بود .


JMP Statistical Discovery v8.0.2
Visual. Interactive. Comprehensive. Extendible. That describes JMP statistical discovery software – a family of products that visually unveil the story behind the numbers. SAS created the first JMP offering more than 20 years ago because graphical representations of data reveal context and insight impossible to see in tables of numbers. Pronounced “jump,” the name suggests a leap in interactivity, a move in a new direction. Now, with several versions available, JMP gives professionals in almost every industry the power to get to know their data on a whole new levelJMP 8 lets you interactively explore your data, instantly visualize it using powerful analytics and easily share your discoveries with others. JMP 8 comes from SAS, the leader in business analytics that give organizations worldwide THE POWER TO KNOW. So JMP also integrates beautifully with other SAS products.
Why is JMP 8 important?
The new interactive Graph Builder in JMP 8 enables you to build visualizations and explore data with instantaneous results. JMP 8 allows you to design and analyze choice studies to determine which product features consumers value most. Also included are more reliability analysis platforms to help you make products that last. Communicating results is easier than ever with Flash export of Bubble Plot and Profiler.
JMP Software Used in:
Data Exploration /Stability Analysis /ANOVA and Regression /Classic Design of Experiments /Introduction to Categorical Data Analysis /Introduction to the JMP Scripting Language /Custom Design of Experiments /Introduction to the JMP Scripting Language
New Platforms:
Graph Builder/Choice/Choice Design/Life Distribution/Fit Life by X /User Assistance Improvements /Data Table Improvements /Design of Experiments Improvements /Analyze Menu Improvements /Graph Menu Improvements /Graphics/Display Improvements /SAS Integration Improvements /JMP Scripting Language Updates

No comments:

Post a Comment