Wednesday, August 11, 2010

Minitab 14 کنترل کیفیت آماری به همراه نرم افزار

آموزش Minitab کنترل کیفیت آماری به همراه نرم افزار Minitab 14
Minitab یكی از نرم افزار های تخصصی آمار و به خصوص كنترل كیفیت می باشد كه در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و كوچك استفاده می گردد. یادگیری این نرم افزار همزمان با اخذ واحد آمار مهندسی در رشته مهندسی صنایع و پس از آن در واحد كنترل كیفیت از طرف اساتید و آشنایان با صنعت اكیداً توصیه می شود.
آین محصول یک سی دی بوده و قابل تهیه از طریق همین وبلاگ می باشد 


فصل اول _ آشنايي کلي با Minitab : معرفي پنجره هاي Session،GRAPH،Info،History،آشنايي با منوهاي Help،Editor،Graph،Window،Stat،Calc،Edit،File ، معرفي دستورات منوهاو اعمالي انجام دهنده آنها . فصل دوم _ داده ها و پارامترهاي آماري : جمع آوري داده ها و ثبت آن و ذکر اهداف اين جمع آوري ،آشنايي با برگة جمع آوري داده و ذکر 2 نمونه با شرح کامل ، ذکر نمودار تمرکز نقص با يک مثال عملي و تجزيه و تحليل آن ، آشنايي با داده هاي پردازش شده ، ذکر پارامترهاي آماري و دادن اطلاعات دربارة اين پارامترها ، قدم به قدم محاسبة پارامترهاي آماري در Minitab . فصل سوم _ نمودار پارتو Pareto chart : معرفي کامل اين نمودار و دليل استفاده از آن،چگونگي رسم نمودار پارتو با يک مثال عملي ، مقدار دهي جدول data، اجراي نمودار و تعيين نام براي نمودار . فصل چهارم _ نمودار استخوان ماهي Fish Bone Diagram : معرفي نمودار علت و معلول و ذکردليل استفاده ازآن،حل يک مثال عملي براي تعامل بالاتر با اين فصل،رسم گام به گام نمودار استخوان ماهي و چاپ آن. فصل پنجم _ نمودار پراکنش Scatter Diagram : معرفي نمودار با بيان يک مورد عملي و ذکر علت استفاده از آن،شرح رسم نمودار،بيان الگوي متداول نمودار پراکنش و توضيح اين الگوها با رسم شکل،معرفي ضريب همبستگي . فصل ششم _ بافت نگار Histogram : آشنايي با بافت نگار يا نمودار فراواني،رسم نمودار بافت نگار،تغيير نحوة نمايش شکل موج،نحوة عنوان نويسي و زيرنويسي نمودار،چگونگي تغييرنوع نمودار،معرفي الگو هاي مختلف در بافت نگار و تفسير کامل آنها . فصل هفتم _ نمودارهاي کنترل Control Charts : آشنايي با انواع داده هاي موجود درفرآيند نمونه گيري،شرح اين نوع نمودار براي مشخصه هاي متغير،رسم پله به پله نمودار کنترلي،آشنايي با آزمونهاي کنترلي وشرح کامل آنها،تقسيم بندي نواحي مختلف يک نمودار کنترلي ، معرفي نمودار تک مشاهده اي و چگونگي رسم آن ، نمودار کنترل بردمتحرک ، زمان استفاده و چگونگي رسم آن،نمودارهاي کنترل جمعي تجمعي و ميانگين متحرک موزون نمايي و چگونگي رسم نمودار ها در Minitab ، تشخيص خروج از کنترل در نمودارهاي جمعي تجمعي ، گام به گام با V-Mask ، معرفي نمودار کنترل ميانگين متحرک موزون نمايي _EWMA_ و رسم نمودار با مثال عملي ، بيان کامل نمودار کنترل ميانگين متحرک و ذکر انواع نمودار کنترل ، رسم گام به گام نمودار NP و P ، چگونگي رسم نمودارCوU با مثال عملي . فصل هشتم _ تجزيه و تحليل کارآيي فرآيند Process-Capability Analysis : آشنايي کامل با اين فرآيند ، نسبت کارآيي فرآيند براي فرآيند نا متقارن،رسم نمودار فرآيند تجزيه و تحليل کار آيي فرايند و تفسير آن،معرفي نمودارهاي احتمال نرمال ،بافت نگار کارآيي و توانايي . فصل نهم _آزمون فرض Test Of Hypothesis : توضيح و تفسير کامل آزمون فرض و فاصله هاي اطمينان،ذکريک مثال در مبحث،محاسبة فاصلة اطمينان براي ميانگين


No comments:

Post a Comment