Sunday, June 27, 2010

Industrial Engineering & Managemen eBook

کتاب های مدیریت و مهندسی صنایع
دانلود کتاب های ، جزوه های ، راهنمای ، منابع زبان اصلی برای دانشجویان محققیق ، تحقیق و پروژه در مهندسی صنایع مدیریت ، مدیریت صنعتی ، برق و الکترونیک ، کنترل کیفیت و اسناد و مکتوبات کنترل کیفیت و استاندار ، ایزو مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت اجرایی ..بیش از بیست 20 کتاب برای دانلود تحقسق و ترجمه در آدرس زیر قرار داده شده است . منبع وب سایت مجله روش . مجله مهندسی صنایع .. آدرس کتابخانه مجله روش از لین آدرس وارد شوید
_Applied Software Project Management
مدیریت پروژه های نرم افزاری کاربردی
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Complex IT Project Management, 16 Steps to Success
مدیریت پروژه های پیچیده و ترکیبی تکنولوژی اطلاعات ، 16قدم تکمیلی
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Engineering Documentation Control Handbook
کتاب راهنما و مرجع اسناد کنترل کیفی و آمار مهندسی
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Exploring Web Marketing & Project Management
مدیریت جستجو و پیاده سازی پروژه و تجارت یکپارچه -اینترنتی  
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Information Systems Project Management, How to Deliver Function and Value in Information Technolo
راه کارها، حقه ها و ترفند های مدیریت پروژه تکنولوژی اطلاعات – مدیریت دانش -
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
How to Cheat at IT Project Management
مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی چگونگی پیاده سازی فعالیت و ارزش افزوده در تکنولوژی اطلاعات
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Integrated IT Project Management, A Model Centric Approach
مدیریت پروژه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات نمونه های اصلی و عملی
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
ISO 9000 Quality Systems Handbook
راهنمای جامع سیستم ها و روش های کنترل کیفیت ایزو 9000
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
ISO 9000, 2000, An A to Z Guide
راهنمای کاربردی ایزو 9000 سری 2000 جداسازی موضوعی به حروف ای تا زد
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
IT Project Management, On Track From Start to Finish, Second Edition
مدیریت پروژه های تکنولوژی اطلاعات ، از ابتدا تا انتها چاپ دوم
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Managing Information Technology Projects, Applying Project Management Strategies to Software, Har
مدیریت پروژه های تکنولوژی اطلاعات ، پیاده سازی استراتژی ، نرم افزار و سخت افزار
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Optimal Knowledge Management
شناخت بهینه سازی در کنترل و مدیریت پروژه ها
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Project Management Methodologies Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies, Proce
مدیریت پروژه ها روش های کاربردی ، شناخت روش ها ، مدل ها و ابزار ها
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Quality Beyond Six Sigma
کیفیت با استفاده از 6 سیگما
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Reengineering Yourself and Your Company, From Engineer to Manager to Leader
مهندس معکوس برای شما و شرکت شما از مهنس به مدیریت و رهبری
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Six_Sigma_Fundamentals-A_Complete_Guide_To_The_System_Methods_And_Tools_156327292X
اصول شش سیگما ، راهنمای کامل روش های اجرایی و ابزار های آن
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Software Project Management in Practice
مدیریت پروژه های نرم افزاری در عمل
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Software Project Management, A Mapping between RUP and the PMBOK
نرم افزار های مدیریت پروژه ، ارتباط منطقی بین منابع و سازمان مدیریت پروژه
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Software Project Secrets, Why Software Projects Fail
اسرار مدیریت پروژه نرم افزار ، چرا بعضی از پروژه ها نا موفق هستند
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Strategy - Strategic Planning For Project Management
مدیریت پروژه اصول و ایده های استراتژیک
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
The Power of Six Sigma
قدرت و توانایی 6 سیگما
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
The Project Management Life Cycle
چرخه عمر و حیات مدیریت کنترل پروژه
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
The Software Development, Edge Essays on Managing Successful Projects
برنامه ریزی پروژه ، چهارچوب و ساختارهای تکمیلی و موفق پروژه
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02
Statistical Glossary
فرهنگ لغات و اصطلاحات و متد های آماری
دانلود یک Download 01 دانلود دو Download 02


No comments:

Post a Comment