Monday, November 30, 2009

0041- (Active bonnet) دَر موتور فعال

(Active bonnet) دَر موتور فعال 


مهندسان شرکت سیتروئن به منظور کاهش جراحات وارده به عابر در تصادفات از جلو ، سیستم جدیدی را طراحی و بر روی خودروی C6سنسور شتاب برخورد با عابر و سنسور دریافت نیرو می باشد. ، ECU ، نصب نموده اند.قطعات اصلی این سیستم از جمله شتاب خودرو ،تغییرات فیبر نوری( سنسور دریافت نیرو) ) ECU این سیستم به این صورت عمل می کند که اطلاعات مورد نیاز و سرعت خودرو ) پس از پردازش و تشخیص اینک ه مانع مورد نظر عابر است ، عملگرهائی که در نزدیکی انتهای شیشه جلو زیر دَر موتور65 به سمت بالا حرکت می دهند . این فعالیت در نهایت از برخورد سر عابر با mm 40 فعال کرده و دَر موتور را ms قرار دارد را در زمان متعلقات زیر دَر موتور ممانعت بعمل می آورد.No comments:

Post a Comment