Wednesday, November 11, 2009

0034

فنون مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه
نوشته رری بورک ترجمه محمد رضا زرگر آزاد
قطع وزیری ، 546 صفحه چاپ اول 2500 تومان
این کتاب اثری است تخصصی و فنی که مخاطب خویش را به راحتی با آخرین تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه بخصوص آنهای که توسط نرم افزارهای کنترل مدیریت پروژه PMBOKاستفاده نمایند ، آشنا می سازد . در این مجموعه اصول دانش مدیریت پروژه مورد بازبینی قرار گرفته و به9 زمینه علمی گسترش یافته است . این کتاب به طور کسترده ای در برنامه های درسی دانشگاهی دوره های آموزشیمدیریت اجرایی دورههای آموزشی نرم افزار های برنامه ریزی پروژه و دوره گواهی تخصصی PNPمورد استفاده قرار می گیرد . مدیریت پروژه رویکردی اصولی را برای اداره پروژه ها ارائه می کند، که در این کتاب مخاطبین با آخرین و جدیدترین تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت پروژه که در صنعت و تجارت بکار رفته است آشنا می شود ، اشنا می شوند . کتاب حاضر در بیست و سه فصل تنظیم و به رشته تحریر در آمده است تا خواننده کتاب در فرصتهایی که برایش پیش می آید بتواند هر فصل را به طور مجزا مورد مطالعه قرار دهد . این کتاب رویکردی کاملا عملی نسبت به مقوله مدیریت پروژه دارد و حاوی جداول مورد استفاده در کار عملی است و تکنیکهای و توصیه های را نیز اراءه می کند که در کار عملی قابل استفاده هستند .

No comments:

Post a Comment