Wednesday, November 11, 2009

0034-فنون مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه


فنون مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه
نوشته، رری بورک ترجمه :محمد رضا زرگر آزاد
قطع وزیری ، 546 صفحه چاپ اول 2500 تومان


این کتاب اثری است تخصصی و فنی که مخاطب خویش را به راحتی با آخرین تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه بخصوص آنهای که توسط نرم افزارهای کنترل مدیریت پروژه PMBOKاستفاده نمایند ، آشنا می سازد . در این مجموعه اصول دانش مدیریت پروژه مورد بازبینی قرار گرفته و به9 زمینه علمی گسترش یافته است . این کتاب به طور کسترده ای در برنامه های درسی دانشگاهی دوره های آموزشیمدیریت اجرایی دورههای آموزشی نرم افزار های برنامه ریزی پروژه و دوره گواهی تخصصی PNPمورد استفاده قرار می گیرد . مدیریت پروژه رویکردی اصولی را برای اداره پروژه ها ارائه می کند، که در این کتاب مخاطبین با آخرین و جدیدترین تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت پروژه که در صنعت و تجارت بکار رفته است آشنا می شود ، اشنا می شوند . کتاب حاضر در بیست و سه فصل تنظیم و به رشته تحریر در آمده است تا خواننده کتاب در فرصتهایی که برایش پیش می آید بتواند هر فصل را به طور مجزا مورد مطالعه قرار دهد . این کتاب رویکردی کاملا عملی نسبت به مقوله مدیریت پروژه دارد و حاوی جداول مورد استفاده در کار عملی است و تکنیکهای و توصیه های را نیز اراءه می کند که در کار عملی قابل استفاده هستند


این کتاب را می توانید به روش اینترنتی به موسسه اطلاعات سفارش داده یا از نمایندگی های روزنامه اطلاعات سفارش دهید و از همان نمایندگی های پخش روزنامه اطلاعات به سرعت دریافت نمایید قیمت آن نیز بسیار متناسب است ..
No comments:

Post a Comment