Wednesday, November 17, 2010

مدل کردن صفحه ی شطرنج در سالید ورکس 2010 (Solidworks 2010)

مدل کردن صفحه ی شطرنج در سالید ورکس 2010 (Solidworks 2010)
در این تمرین طی مراحل زیر صفحه ی شطرنج به انضمام مهره ها طراحی و مدل میگردد. توضیحی مختصر در ادامه ی مطلب بعلاوه ی فایل پارتهای صفحه ی شطرنج و فایل اسمبلی شده در محیط Solidworks 2010 ارائه گشته است.


1 اولین قطعه که تقریباً بیشترین زمان را به خود اختصاص داد اسب بود. برای کشیدن اسب از surface  استفاده شد. جهت رسیدن به شکل نهایی ابتدا از گردن اسب شروع نمودم. بدین ترتیب که ابتدا صفحاتی موازی رسم نموده پروفایل گردن را در هر مقطع رسم کردم. سپس بوسیله ی lofted surface گردن اسب ایجاد گشت. پس از آن برای ساخت اجزاء صورت، از منحنی هایی که در صفحات تعریف شده ی عمود برهم رسم شده اند و همان ابزارlofted surface  بعلاوه ی gide curves استفاده می کنیم. برای هر جزء از صورت به سه منحنی نیاز داریم. بدین صورت که دو منحنی برای loft و یک منحنی برای gide curve استفاده میگردد. برای رسم گوش از یک اسکچ سه بعدی که در راستای مناسب Body-Move/Copyشده بود استفاده کردم و بین دو صفحه ی فضایی ایجاد شده را با loft پر کردم. برای ایجاد یال اسب هم از Surface-Sweep استفاده شد. و در نهایت هم پایه ی مهره به آن اضافه گردید.


2 در سایر مهره ها تقریباً تمام ویژگی های مهره در اسکچ کشیده شد. سپس با ابزار Revolve به شکل نهایی رسیدم. البته در بعضی مهره ها مانند فیل برای شیار بالای آن و شاه برای صلیب آن از Extrud نیز استفاده گشت.
3 جهت رسم تخته ی شطرنج ابتدا صفحه ی مربعی اصلی اکسترود گشت. سپس یک مربع بر روی سطح بالایی تخته با ابعاد مورد نظر رم گردید. بوسیله ی ابزار Split line صفحه ی مربع کوچک را از صفحه ی اصلی جدا می کنیم. سپس فیچر ایجاد شده را توسط Linear Pattern گسترش داده تا تمام صفحه را پر کند.


پس از تکمیل اجزاء مختلف، آنها را در محیط اسمبلی مرتب نموده و سپس با استفاده از PhotoWorks جلوه های ویژه را ایجاد نمودم. تصویر نهایی در زیر نمایش داده شده است.
دانلود فایل فشرده مدل کردن صفحه ی شطرنج در سالید ورکس 2010 (Solidworks 2010)
حجم: 2.9 MB
No comments:

Post a Comment