Tuesday, June 22, 2010

VTC - Autodesk Revit Architecture 2010 Tutorials


آموزش طراحی معماری با اتوکد آرشیتکت 2010 فیلم آموزشی
طراحی معماری اتودسک – اتوکد آرشیتکت – ابرزای است برای طراحی بنا و ساختمان و سیستم و وسیلهای برای ارائه و ثبت اسناد و مدارک و راه و روش معماری است . راه و روشی است که معمار و طراح افکار خود را با معماران و طراحان دیگر مبادله می کند . طراح بااین ابزار می تواند به راحتی طرح و خانه دلخواه خود را طراحی کند. بدون این نرم افزار طراحی و نقشه کشی بسار دشوار بوده است . ساختن نماهای مختلف برای نمایش ، به وجود آوردن احساس زنده و پویا بودن ساختمان و همچنین تغییرات بسیار آسان طرح ساختمان که از مهمترین عوامل هر مدیری است . باعث شده این نرم افزار به صورتی عمومی ترین نرم افزار کاربردی در این زمینه باشد. نگاه جالب و شبیه ساری شده به مانند پرواز در زوایای ساختمان سه بعدی از جالب ترین مزایای این نرم افزار است . ایجاد سایه رو شن ها و دیگر افکتها دراین نرم افزار تغییرات زمان و مکان را در ساختمان شما نشان می دهد که بدون مشکلی می توانید آن را سنجیده و تغییر دهید . ایننرم افزار امکانات متنوع در چگونگی ذخیره و نمایش اسناد و مدارک معماری نیز دارد که به نوبه خود استفاده می گردد . بنا بر این یادگیری ایننرم افزار ایده عال همه معماران ، طراحان و عمران و .. می باشد . و وسیله یاددادن آن به دیگران و یا خود آموز آن این مجموعه نرم افزار آموزشی ، فیلم آموزشی چگونگی ترسیم می باشد . این مجموعه از آغاز با چگونگی کلیک بر نرم افزار و باز نمودن فایل ها و پوشه ها ی اسناد معماری آغاز شده به توضیح ابزار و منو ها می پردازد و با یک طراحی قدم به قدم و در یک خط مشخص و هدایت شده به شما می آموزد چگونه طراحی کنید . طراحی خود را با معیار ها و در سطح های بالاتر ادامه دهید و تنظیمات و مشخصات آن را به دلخواه از ساده ترین حالت تا حرفه ای انجام دهید . چگونه برنامه ریزی کنید و پروژه یک ساختمان را به اتمام برسانید . درسها و فصل های به شکل زیر است که با ورود به شاخه هر فصل و کلیک بر فیلم آن درس آن را می آموزید و نمونه فایل های ضمیمه را تکمیل می نمایید . تمرینات و فایل کمک آن همراه فیلم می باشد


فصل اول ، مقدمه و پیش آموزش : فواید و استفاده های نرم افزار آرشیتکت معماری - تغییرات نماها ی کاری - عمل کرد ها و ابزار های مشترک با دیگر برنامه ها – تنظیمات و ویژه گی های سیستم – محل فایل ها – عملیات های اولیه و آسان
فصل دوم ، ایجاد و تنظیم پروژه های معماری : ایجاد خطوط اولیه طرح ، به وجود آورد انواع قلم و خط در طراحی ، واحد ها ، بعد ها و جزئیات ابزار ها ، شاخه ها و الگو های سازماندهی طراحی
فصل سوم ؛ آفریدن مکان طرح ساختمان : به وجود آوردن چهره اولیه ، ویژگی های خط های ، طراحی خطوط اولیه ساختمان و بنا ، وسایل و اضافه های ساختمان ، فضای پارکینگ ، فضای سبز و اجزاء گیاهی
فصل چهارم ؛ مدل نمودن عینی پروژه : بخش های مختلف یک پروژه ، خطوط اصلی تشکیل دهنده طرح بنا ، تطبیق اتصال و هماهنگ نمودن خطوط اصلی
فصل پنجم ؛ استفاده از جرم و حجم دادن : ابزارهای جرم و حجم دادن ، مطالعه و برسی حجم و جرم ، ابزار های ساخت ساختمان ؛ ایجاد عینی ساختمان
فصل ششم ؛ پایه های و عناصر اصلی هر ساختمان : اضافه نمودن ستون ها ، میرایش کف های ساختمان ، اتاق و محوطه ، ایجاد و ویرایش سطح بام ، اضافه نمودن دیوارها ، ایجاد محل پنجره ها ، قرار دادن پنجرهها و در ها ، قرار دادن متعلقات و اضافه های ساختمان
فصل هفتم ؛ ایجاد فضای سبز و محیط ساختمان : ایجاد جلوههای سه بعدی ویژه ، نمایش و ترکیب جلوهها ، پایان و ثبت ثابت نمودن منظره و جلوه ساختمان
فصل هشتم ؛ اضافه نمودن پلکان ، راه پله و نرده ها و حفاظ ها : پلکان معمولی و مستقیم ، شکل یو پله ها ، تغییرات نرده ها ، مکان نرده ها و حفاظ ها در ساختمان
فصل نهم ؛ طراحی عناصر دیگر ساختمان : اتاق اصلی یا نشیمن ، طرح ریزی رنگ ها و نما ها ، برنامه ریزی محیط دکراسیون و.، مجهز سازی اسباب و وسایل اتاق ..
فصل دهم ؛ نما کاری و مدل سازی ساختمان : ترکیبات و اشکال مختلف دیوار ، پوشش و نما کاری دیوارها ، آزمودن و مقایسه و انتخاب انواع نما ، ترکیبات و انواع قاب و خود در ساختمان ، انواع درگاه ، در و مدل باز شدن در و پنجره ها ، انواع روابط و اشکال درو پنجره ها و قاب آنها
فصل یازدهم ؛ ثبت اسناد و مدارک اجزاء طراحی : دو برابر کردن ، ساخت نمونه مثل ، کپی کردن ، بردن و تغییرات نماها و اشیاء ، نمای بالا از ساختمان ، نمای بیرونی ، نمای از پایین تهتانی ، سقف ها ..، نما های مکانی ناظر و ..
فصل دوازدهم ؛ نوشته ها و اندازه گذاری ها : اندازه گذاری خودکار دیوارها ، اضافه نمودن متن و توضیحات
فصل سیزدهم ؛ بخش اجزاء و اضافه ها : مکان گذاری و انواع متعلقات اتاق ، تاقچه و شومینه و .. ، اشیاء وابسته به درها و پنجره ها ، پادری ، پرده ، تاقچه و ..
فصل چهاردهم ؛ معنی و مفهوم واقعی دادن به اشیاء : اجزاء در ، اجزاء معماری ، پایان جزءیات اتاق
فصل پانزدهم ؛ خرده کاری های هنری ، تزئینات : تزئینات ، حاشیه ها و لبه ها ، جزئیات داخلی ، ایجاد نماها و جلوه های نور و سایه
فصل شانزدهم ؛ نمایش پروژه حاضر: مواد و بافت ها ، جنس ترکیبی و کاشی و الگوها چیدمان ،


VTC - Autodesk Revit Architecture 2010 Tutorials
Autodesk Revit Architecture 2010 is a building design and documentation system that works the way Architects and Designers think. With Revit Architecture, Architects and Designers can get back to what they love, designing buildings, without their software getting in the way. Users can work in any view that makes sense, quickly and easily making changes to major design elements as they go. Easy visualization with on the fly 3D views and instant shadows means less waiting. You can even make late stage changes without worrying about coordinating your plans, schedules, and construction documents. This intuitive course is a collection of step by step follow along lessons that will teach all users how to get the most from Revit Architecture. Work Files are included. To begin learning today, simply click on the Autodesk Revit Architecture 2010 movie links.
01- Introduction
The Revit Benefit (05:06) T - Modifying the View (04:29) T - Common Tasks (05:02) T - System Options (04:24) T - File Locations (04:31) T - Spelling Options (04:12) T - Snap Settings (05:51) T
02- Project Settings
Create Line Pattern (05:30) T - Create Line Style (04:06) T - Units / Dimensions & Detail Level (04:31) T - Browser Organization (05:02) T
03 - Creating a Site
Create Toposurface (05:47) T - Property Lines (03:34) T - Topographic Subregion (03:31) T - Building Pad (03:08) T - Parking Spaces (06:11) T - Planting Components (04:27) T
04- Modeling a Project
Project Levels (04:37) T - Grid Lines (06:11) T - Adjust Grid Lines (03:39) T
05- Using Massing
Massing Tools (03:37) T - Mass Study (05:45) T - Building Maker Tools (06:08) T
06- Basic Building Elements
Add Columns (04:49) T - Edit Floors (03:19) T - Edit Flat Roofs (05:21) T - Sloped Roofs (03:35) T - Add Walls (04:17) T - Create Entry (04:26) T - Windows & Doors (04:19) T - Ceilings (04:33) T
07- Exporting to Green Building Studio
Export to gbXML (05:45) T - Modify for gbXML (05:43) T - Finish gbXML (05:28) T
08- Adding Stairs & Railings
Straight Stair (04:15) T - U Shaped Stair (03:07) T - Modify Railings (06:17) T - Place Railings (03:18) T
09- Other Design Elements
Placing Rooms (04:44) T - Area Color Scheme (03:20) T - Area Plans (05:33) T - Furniture (05:36) T
10- Refining the Building Model
Wall Components (04:23) T - Curtain Wall (04:31) T - Family Types (03:34) T - Curtain Wall Doors (05:11) T - Wall Sweep & Reveals (04:45) T - Parametric Relationships (03:49) T
11- Documenting a Project
Duplicating & Modifying Views (03:55) T - Section & Elevation Views (04:53) T - Callout Views (05:01) T - Sheets (03:02) T - Placing Views (03:01) T
12- Annotating & Dimensioning
Automatic Wall Dimensions (05:38) T - Text Annotation (03:24) T
13- Tagging Objects
Placing & Tagging Rooms (04:04) T - Tag Doors / Windows & Walls (03:52) T
14- Defining Schedules
Door Schedule (03:32) T - Key Schedule (05:32) T - Room Finish Schedule (05:40) T
15- Detailing
Detailing (05:27) T - Detail Annotations (04:47) T - Details & Keynotes (05:28) T - Drafting Views (03:27) T
16- Presenting a Project
Materials & Textures (06:01) T - Perspective View (03:22) T - Daytime Rendering (05:24) T - RPC People (04:18) T - Rendering Settings (06:14) T - Nighttime Rendering (04:28) T
17- Creating & Recording Walkthroughs
Walkthrough Path (04:35) T - Camera Position & Walkthrough Path (03:42) T - Walkthrough Recording (05:58) T
18- System Families
Custom Wall Materials (05:19) T - Custom Wall Type (05:17) T - Custom Stacked Wall Type (03:33) T - Transferring System Families (06:20) T
19- Detail Component Families
Window Sill Detail Component Family (05:59) T -Sill & Head Detail (06:31) T - Flex Family (03:52) T - Add Detail to Family (06:35) T - Nested Detail Component (04:00) T
20- Creating a Door Family
Door Plan View Components (06:19) T - Door Panel Solid Geometry (06:05) T - Door Component Materials (03:34) T - New Door Types (04:17) T
21- Bookcase (Furniture) Family
Bookcase Skeleton / Parameters & Types (07:05) T - Bookcase Panels (05:54) T - Bookcase Base Plate (06:21) T - Bookcase Top Shelf (04:36) T - Side Panels & Subcategories (04:39) T - Shelves (05:27) T - Enclosure Panel (04:27) T - Bookcase Door (06:25) T - Managing Visibility (04:38) T - Masking Region & Materials (06:36) T - Material Parameter & Element Visibility (05:51) T - Type Catalog (03:54) T
22- Complex Window Family
Exterior Wall Face Void (06:48) T - Frame Geometry Void (03:54) T - Interior Wall Face Void (04:37) T - Window Family Test (05:03) T - Center Post Geometry (06:07) T - Window Frame Geometry (05:48) T - Window Sash & Glass Geometry (06:39) T - Add Symbolic Lines (05:33) T - Add Flip Control (05:37) T - Sill Families (04:43) T - Nested Families (03:48) T - Shared Parameters (03:53) T
23- Conclusion & Credits
Conclusion (03:53) T- Author Bio (01:45) T

No comments:

Post a Comment