Friday, June 18, 2010

Course Microsoft Project 2003 CD DVD 6H


آموزش پیشرفته مایکروسافت پروژه
نویسنده : برین کلپ تاریخ 16/03/2005
بیش ار 6 ساعت فیلم آموزشی و 85 مورد موضوع آموزشی در دوازده فصل ،
شرح آموزش پیشرفته :

مدیریت تولید نیاز به برنامه ریزی منابع مواد اولیه ، زمان ، هزینه و مبادله اطلاعات در خصوص وضایف و عملکرد ها می باشد .
و کسترش کنترل و برنامه ریزی بر روی منابع و نگهداری منابع و تجهیزات . بنابر این تعمیرات و نگه داری منابع و تجهیزات نیز موثر و وارد در کنترل پروژه می باشد . نویسنده و تهیه کنندهاین آموزش کنترل پروژه 2003 این موارد را به صورت کاربردی آموزش داده ، و با مثال عملی توضیح می دهد . و آموزش می دهد چگونه با ابزار های با ارزش و پر اهمیت کنترل پروژه اجازه می دهد و می تواند مدیریت تولید را در کنترل وظایف و عملکردها بهبوددهد ، یاد می دهد چگونه آغاز به کار نماید ، چگونه ایجاد نماید و چکونه این برنامه ریزی را ویرایش و تغییر دهد ..در تغییر منابع و عملکردهای آن چگونه عمل کند .. به اشتراک گزاردن اطلاعات و برنامه ریزی با گزارش های متنوع و موطالب بیشتر وو..

کلیپ گزارش منابع استفاده شده یا کمبود آنهاDownload1
کلیپ تصتیح و تنظیم منابع بخش دو Download2


فصل یک : شروع برنامه ریزی پروژه
مقدمه و نمای کلی 05:42 – فضای کاری کنترل پروژه 05:41 – نمای کنترل پروژه 05:03 – گزارش گیری 05:51 – ایجاد یک پروژه جدید 05:26 – تنظیمات روزهای غیرکاری تعطیلات 06:11 - تنظیمات و ویژگی های پروژه 03:09-
فصل دوم : ایجاد عملکردها و بهوجود آوردن وظایف فعالیت ها
تنظیمات عملکرد ها 02:47 - ورود عملکرد ها و وظایف 04:50 – داخل نمودن وظایف و حذف نمودن آنها 04:24 – تعیین و برآورد نمودن زمان فعالیت ها 06:39 – تعیین زمان اتمام و پایانی 03:18 – استفاده از نمای میلهای فاصله ها 03:18 - سازماندهی مرحله ها و بخش ها 04:00 – ارتباط دادن وظایف 04:06 –
فصل سوم : کارکردن با منابع ، عملکردهای منابع کنترل پروژه
تنظیمات انسان نیروی کار 06:07 – تعیین سطح و میزان دسترسی به منابع 05:31 – تنظیمات و مشخصات منابع تجهیزات 03:52 – مشخصات مواد و منابع فیزیکی 03:26 - وارد کردن میزان استفاده یا پرداخت منابع 04:06 –
فصل چهارم : ارتباط دادن منابع به وظایف و عملکرد ها ، تخصیص منابع
تعیین نمودن منابع تقسیم ناشدنی 03:29 – تعیین و تخصیص نسبت دادن منابع به عملکردها ، مصرف منابع 03:40 - اضافه نمودن منابع و مواد 05:29 – تخصیص مواد و متریال 03:10 - جلو و عقب بودن زمان تعیین زمان در دسترس بودن منابع 05:14 – به وجود آوردن و ایجاد الزامات و شرط ها 06:36 - ایجاد مسری و خط بحرانی ، محدودیت 06:28 - تغییرات تقویم برای وظایف و عملکردها 05:11 – ایجاد ، ویرایش و حذف تقویم های مختلف 02:36 – تغییرات خط زمان ، طول زمان پروژه 02:23 –
فصل پنجم : ایجاد برنامه ریزی و نقشه بعد از تعیین وظایف ، تقویم زمانی و منابع ایجاد برنامه ریزی
تعیین سطح و انباشته گی منابع بخش یک و دو 03:12 و03:32 – استفاده از منابع 03:08 - نمایش و بازدید حد و استفاده از منابع 04:58 – گزارش منابع استفاده شده یا کمبود آنها 04:54 – تبدیل و تغییرات منابع محدود 05:05 – تصتیح و تنظیم منابع بخش یک و دو 05:09 و01:56 –
بخش ششم : ایجاد ارتباطات پیشرفته ، نسبتهای خاص و شروط عملکردی و منابع ..
نمایش و خلاصه و مفید ارتباط وظایف و عملکردها 03:21 – ذخیره سازی و نگه داشتن خط اصلی ثابت نگه داشتن زمان کلی پروژه 04:51 – مسر و مزتب سازی پروژه بنا بهتوالی عملکرد ها 03:01 – وارد نمودن درصد انجام کار ها 03:30 – وارد نمودن پایان وظایف کامل شده واقعی 03:21 – به روز رسانی خط اصلی ، مسیرهای پروژه ، زمان نهایی پروژه 03:36 – اضافه نمودن یادداشت و نکات به قسمتهای کنترل پروژه 02:47- مرور و بررسی زمان پروژه 03:55 –
فصل هفتم : ویرایش و تنظیمات پیشرفته عملکردها و فعالیتها در کنترل پروژه
وقفه های کاری بخش یک و دو 01:43 و02:02 – تغییرات نوع وظایف و فعالیت ها وابسته یا شناور 04:16 – وارد نمودن خطهای محدودیت 05:01 – وارد نمودن هزینههای ثابت 03:24 – تنظیمان منابع فعالیت ها 03:50 – مرتب سازی تنظیمات و مدتهای پروژه 04:19 – مشخصات و تنظیمات پروژههای چندتایی گروهی 04:38- ویرایش و تنظیمات شخصی و بهینه جدولها و چارتها 03:36 - ویرایش و تنظیمات شخصی و بهینه نما ها ونمایش ها 04:12 – استفاده از سازماندهس ها و مرحله بندی ها 04:30 –
فصل هشتم :ویرایش و تغییرات تخصیص منابع با جزئیات آن
وارد کردن چرداخت و تخصیص چند عاملی نوعی 04:50- دسترسی مناتبع در زمانهای مختلف 03:53 – تاخیر و وقفه در تامین منابع 02:39 – نمایش نمای کلی منابع 03:27 – زمان بندی مدت استفاده منابع به صورت دستی 03:27 – نمایش و ایجاد پرداختها و منابع مختلف یک منبه چند تامین کننده 02:21 – میزان پرداخت هزینه های متفاوت منابع 04:34- میزان مصرف مواد و منابع متفاوت 04:34 –
فصل نهم : به اشتراک گذاشتن و اطلاع رسانی اطلاعات کنترل پروژه
کپی و پست کردن بین پروژه های 03:39 – تبدیل و خارج نمودن ذخیرهنمودن به دیگر فرمتها و شکل ها آفیس..04:46- باز نمودن اجرای کنترل پروژه از دیگر برنامه ها واردنمودن آنها 05:14- ذخیرهنمودن به فرمت دیگرمدل های کنترل پروژه – پرینت و نمایش بخش یک و دو 04:35و03-:25 – پرینت گرفتن از گزارشها 03:43 – ویرایش برای قرار دادن در صفحات وب 04:49 – اضافه کردن تصاویر و نمایش تصاویر کنترل پروژه در اینترنت 02:28 – ویرایش به کمترین حجم گیف 03:00 – فرمتهای نمایش 02:27 – ایجاد نما و تنظیمهای گان چارت 03:53 –
فصل دهم : کنترل پروژه تحت سرور مرکزی استفاده در شبکه های منطقه ای و..
ایجاد کنترل پروژه پیشرفته ومشارکتی چند کاربری 05:05 – ویرایش و آماده سازی برای قرار دادن در سرور ، مرکز بخش یک و دو 05:14 و 04:58 – قرار دادن و ایجاد فعالیت ها در کنترل پروژه سرور 04:15- ارائه اطلاعات و گزارشها در اوتلوک ایمیل یک و دو 04:15 و02:36 – حفاظت و مراقبت از اطلاعات امنیت کنترل پروژه سرور 02:32 –
فصل یازدهم بخش پایانی توصه ها پوسته ها و پوشه های نماهای تخصی کنترل پروژه –باز نمودن نکات و نکته های خاص
فصل دوازدهم : دربارهنویسندهو معرفی و چگونگی تماس با تهیه کننده آوزش ...


Course: Microsoft Project 2003
=======================
Author: Brian Culp Release Date: 2005-03-16 Duration: 6 hrs / 85 tutorials
Course Description
Product managers need to track project resources, time, and cost, schedule tasks efficiently,
exchange project information, and communicate with resources while maintaining control over a
project. VTC author, Brian Culp, teaches users Microsoft Project 2003, an invaluable project
management tool that allows product managers to take control. Learn how to start projects,
create and edit tasks, assign resources to tasks, share project information, and much more.
Course Content:
---------------
01. Starting a Project
Intro and Overview (05:42) - The Project Workspace (05:41) - Project Views (05:03) - Generating Reports (05:51) - Create a New Project (05:26) - Set Non-Working Days (06:11) -Project Properties (03:09)
02. Creating Tasks
Setting Up a Task (02:47) - Importing Tasks (04:50) - Insert and Delete Tasks (04:24) - Estimate Duration (06:39) - Set Elapsed Time (03:18) - Using Milestones (03:18) - Organizing Phases (04:00) - Linking Tasks (04:36)
03. Working with Resources
Setting Up People (06:07) - Adjusting Availability (05:31) - Setting Up Equipment (03:52) - Setting Up Material (03:26) - Entering Pay Rates (04:06)
04. Assigning a Resource to a Task
Adjusting Individual Resources (03:29) - Assigning Resources (03:40) - Adding Additional Resources (05:29) - Assigning Material (03:10) - Lag and Lead Time (05:14) - Setting Constraints (06:36) - The Critical Path (06:28) - Change Calendar for Tasks (05:11) - Delete a Calendar (02:36) - Change Timeline (02:53)
05. Creating a Plan
Create a Resource Pool pt. 1 (03:12) - Create a Resource Pool pt. 2 (03:32) - Using the Resource Pool (03:08) - Viewing Overallocations (04:58) - Overallocation Report (04:54) - Resolve Overallocations (05:05) - Leveling Overallocations pt. 1 (05:09) - Leveling Overallocations pt. 2 (01:56)
06. Tracking Progress
Linking Summary Tasks (03:21) - Saving a Baseline (04:51) - Tracking Project as Scheduled (03:01) - Entering a Completion Percentage (03:30) - Entering Actual Completion Values (03:21) - Updating the Baseline (03:36) - Add a Note (02:47) - Check Project Duration (03:55)
07. Editing Task Details
Interrupting Work pt. 1 (01:43) -Interrupting Work pt. 2 (02:02) - Changing Task Types (04:16) - Entering Deadlines (05:01) - Entering Fixed Costs (03:24) - Set Up Recurring Tasks (03:50) - Sorting Project Details (04:19) - Grouping Project Details (04:38) - Customizing Tables (03:36) - Customizing Views (04:12) - Using the Organizer (04:30)
08. Editing Assignment Details
Entering Multiple Pay Rates (04:50) - Resource Availability at Different Times (03:53)- Delay the Start of Assignments (02:39) - Apply Contours (03:27) - Duration and Manual Contours (03:27) - Apply Different Cost Rates (02:21) - Material Consumption Rates (04:34)
09. Sharing Project Information
Copy and Paste (03:39) Exporting to Other Apps (04:46) - Opening in Other File Formats (05:14) - Saving to Other File Formats (04:58) - Printing Views pt. 1 (04:35) - Printing Views pt. 2 (03:25) - Printing Reports (03:43) - Publishing as a Web Page (04:49) - Add an Image to Web Page (02:28) - Publishing as a GIF (03:00) - Formatting a View (02:27) - Create Custom Gantt Chart (03:53)
10. Using Project Server
Create a New Enterprise Project (05:05) - Publishing a Plan to the Server pt. 1 (03:22) - Publishing a Plan to the Server pt. 2 (03:43) - Tracking Work with Project Server (04:15) - Reporting Work with Outlook pt. 1 (04:15) - Reporting Work with Outlook pt. 2 (02:36) - Keep Stakeholders Informed (02:32)
11. Conclusion
Wrapping it Up (03:09)
12. Credits
About this Author (00:49)

No comments:

Post a Comment