Thursday, December 17, 2009

0080 - کنترل پروژه به روش گام به گام مجید سبزه پرور

کاملترین مرجع درسی و کاربردی       

                                       کنترل پروژه


خلاصه مطالب و رئوس کتاب :
برنامه ریزی شبکه ای قطعی CPM وPN
برنامه ریزی شبکه ای احتمالی  PERT و GERT
انواع نمودارهای WBS (PBS, FBS , OBS وCBS )
روشهای تخصیص منابع و ماتریسLRM برای تعیین شرح وظایف
روشهای موازنه هزینه _ زمان و کنترل هزینه و بودجه
درصد پیشرفت پروژه ، منحنیS و شاخصهای کنترلی
مطالعه روش در کنترل پروژه و سیستمهای کنترلی
مدیریت پروژه .و گامهای سازمانی آن PMBOK
شبکه Simplex ، روشهای ماکزیمم جریان .و کوتاهترین مسیر
 

پیشگفتار :

بحث کنترل پروژه مربوط به برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت زمان ، منابع و هزینه فعالیتهای یک پروژه  است که در میان آنها زمان از  اهمیت بیشتری  بر خوردار است . تجربه نشان داده است که وقتی کارهای روزانه خود را در شب قبل یادداشت می کنیم آن روز راندمان  کاری ما بسیار بهتر از سایر روزهاست . حال در کنترل پروژه علاوه بر فهرست کردن فعالیتها ، توالی ، زمان ، منابع و هزینه آنجام آنها بدقت برنامه ریزی  می شود ، بنابراین تکنیکهای آن نه تنها در پروژه های بزرگ بلکه در برنامه ریزی شخصی نیز کاربرد دارد ...........اینجانب با وجود یکه از سال 1374 مشغول تدریس و امور اجرایی کنترل پروژه بوده ام ، بیش از یک سال ، همه روزه   روزی 2  ساعت از وقت خود را صرف تالیف و طراحی این کتاب در  کامپیوتر نمودم . شیوه نگارش کتاب و شکلهای آن بر اساس اصول نرم افزارهای جدید کامپیوتری است و از بیان سنتی  مفاهیم و گنجانیدن مطالب اضافی در آن پرهیز شده است ...... کنترل پروژه - ویرایش اول خانیران. 1381؛ [  فارسی ]  ISBN: 9649376356   مهندس مجید سبزه پرور 349 صفحه در 15 فصل    

  دانلود بخش یازدهم شبکه های احتمالی PERTفصل های کتاب :
1- مقدمه ای بر مدیریت پروژه 2- روشهای نمایش توالی فعالیتها و برآورد زمان3- محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی در شبکه های AoA4- شبکه های PN و محاسبات زمانی آن 5- تخصیص منابع محدود RCPSP 6- برنامه ریزی تسطیح منابع 7- تبادل هزینه زمان 8- مطالعه روش در کنترل پروژه 9- کنترل پروژه و انواع سیستمهای کنترلی 10- مدیریت پروژه در عمل و گامهای سازماندهای آن 11- شبکه های احتمالی PERT 12- تئوری فلوگراف و شبکه های GERT 13- سیمپلکس شبکه 14- آنالیز ماکزیمم جریان 15- آنالیز کوتاهترین مسیر

No comments:

Post a Comment