Thursday, December 10, 2009

0049 - کارگاه آموزشی کنترل آماری فرایند SPCSPC کارگاه آموزشی کنترل آماری فرایند

تالیف : دکتر مسعود منصوری – استاد دانشگاه فرزنو کالیفرنیا ترجمه و تدوین مهندس نیکا دستور نیکو
چاپ اول 1387 قیمت 700 ت.مان در سال 1379 برای سومین بار چاپ گردید ..

سخنی از مترجم :
شکی نیست که امروزه صنعت کشور برای بقا نیازمند حضور در بازار های جهانی است برای موفق شدن دراین عرصه چاره ای جز پرداختن به کیفیت ندارد و این امر مستلزم آشنایی سازندگان و تولید کنند گان با تکنیک های کنترلی جدید از قبیل DOE , QFD , FMEA , و . برای دستیابی به کیفیت بالا و هزینه پایین است . SPC نیز یکی از این روشهااست که در صورت اجرای صحیح ، بهبود چشمگیر کیفیت و کاهش قابل توجهی را در هزینه تمام شده کالا به ارمغان می آورد .

فهرست مطالب :
1 معرفی : چرا ما هر روز بیشتر بر کیفیت متمرکز می شویم؟ / کیفیت چیست ؟/ نمودار QFD / کیفیت و استادان کیفیت / چرا کنترل آماری فرایند SPC? / هزینه های کیفیت / نمودار بر آورد هزینه کیفیت / انواع هزینه های کیفیت / کاربرگ هزینه های کیفیت /
2- برنامه آموزشی و اهداف آموزش
3- مقدمهای بر کنترل آماری فرایند : معرفی SPC / چرخه دمینگ PDCA
4- کاربرد های اصلی نمودارهای کنترلی و معرفی نرم افزار ها
5- تغییرات فرآیند : انواع تغییرات / منشاء تغییرات / کنترل تغییرات / فلوچارت عمومی حذف تغییرات / اقدامات لازم برای کاهش تغییرات
6- توزیع نرمال : اندازههای مفید / محاسبه انحراف از معیار / تئوری حد مرکزی / توزیع نرمال / یک آزمون ساده و کاربردی برای نرمال بودن
7- قواعد اصلی در نمودار های کنترلی : معرفی نمودارهای کنترل / نمودار های کنترلی چگونه کار می کنند ؟ /
8- انواع نمودار های کنترلی
9- تحلیل نمودارهای کنترلی
10- حالتهای خارج از کنترل و شناسایی آنها
11- خطا ها و ریسکها
12- نودار های کنترلی برای داده های وصفی : انواع نمودارهای وصفی / نمودار P/ نمودار P با حدود متغییر / نمودار NP / نمودار C / نمودار U .
13-نمودار های کنترلی برار داده های کمی – متغییر ها :نمودار های کنترلی برای متغییر ها / نمودار های R , X / استفاده از نمودارهای کنترلی / برخی نکات مهم / نمودار S , X /
14- نمودار های کنترلی برای مشاهدات خاص
15- قابلیت فرایند : فرآیند پایدار و ناپایدار / فرایند توانا / محاسبات و قابلیت فرآیند / تحت کنترل و تحت استاندارد / رابطه CP و CPK/
16- انتخاب نمودار های کنترلی و مشخصه های مناسب برای منترل فرآیند : انتخاب مشخصه های مناسب برای کنترل / مقایسه نمودار های وصفی و کمی / در چه مواقع از نمودار های R , X و S , X استفاده می کنیم / چه مواقعی از نمودار های وصفی Cو Pو U استفاده می کنیم / چه مواقعی از نمودار های کنترلی برای مشاهدات خاص MR , X استفاده می کنیم ؟
17- نمودار های کنترلی ویژه : نمودارهای R , X برای وقتی که انباشته تولید کم است / استاندارد سازی نمودار R , X / نمودار استاندارد برای وصفی ها
18 – نمودارهای پیش کنترلی
19 – پیاده سازی کنترل آماری فرآیند : نیازمندی های اولیه و بستر سازی / تثبیت فرآیند / طراحی نمودار کنترلی / تنظیم برنامه های نمونه برداری / اندازه گیری در هنگام تولید
20- روشها و ابزار حل مسئله
21 – هفت ابزار کنترل کیفی
پیوستها

No comments:

Post a Comment