Monday, November 23, 2009

0203ایجاد نمودارهای کنترل کیفیت در اکسل [ SPC Chart Excel Download Control ] 


SPC Chart IN Ecxel Templet


اين برنامه نموداره c  را رسم مينمايد.که نشانگر های کنترل ميباشند.آين عمليات منوط به ورود داده ها و انتخاب داده های و تنظیمات مناسب  منو ابزار SPC  می باشد که هر يک تنظيمات و مشخصه های مربوط به خود را دارند. در زیر نمونه های دیگری از اینگونه چارتهای آماده آمده است که میتوانید دانلود کنید


Download :    


نمودار U Chart      نمودار P_Chart P   نمودار NP Chart     نمودار C Chart 


No comments:

Post a Comment